ایده آلیسم و اقتصاد ایده آل

  ایده آلیسم ، یک نظام فکری است که قوانین لازم برای تشکیل جامعه جهانی ایده آل را تبیین می کند. در ایده آلیسم درآمد ناشی از "کار" و "ریسک سرمایه" است و اصل مالکیت پذیرفته شده است و بر این اساس قوانین ایده آلیسم تعریف شده است که یه منظور پیاده سازی حالت ایده آل ، باید تمامی بخش های جامعه از این قوانین تبعیت کنند.

  اقتصاد ایده آل مکانیسمی برای پیاده سازی ایده آلیسم است اقتصاد ایده آل روندهای را برای تمامی بخش ها از جمله اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، اعتقادی و غیره ترسیم می کند تا از جوامع را از وضعیت کنونی به سمت جامعه جهانی ایده آل سوق دهد. هدف اقتصاد ایده‌آل تشکیل جامعه ایده‌آل جهانی بر مبنای اصول و قوانین ایده آلیسم است که در هر نقطه حالت ایده‌آل را پیاده می کند.

  اصول و قوانین ایده آلیسم بر پایه قوانین حاکم بر ذات طبیعت طراحی شده است و رعایت دقیق آن در هر مورد موجب پیشگیری و رفع هرگونه مشکل شده و در جهت تکامل صحیح طبیعت عمل کرده و بهترین شرایط را برای بشر و غیربشر فراهم و تضمین می‌کند.
برای آشنایی با ایده آلیسم و اقتصاد ایده‌آل ، مقاله "ایده آلیسم و اقتصاد ایده ال چیست" را مطالعه کنید. سپس مقالات "اصول و قوانین ایده آلیسم" و "سازوکار وب سایت" را مطالعه نمایید.

ایده آلیسم و اقتصاد ایده آل چیست؟

در این مقاله ایده آلیسم و اقتصاد ایده آل و هدف آنها تشریح و مفهوم هر یک به دقت بررسی شده است.

جامعه جهانی ایده آل

جامعه جهانی ایده آل

هدف نهایی اقتصاد ایده آل ، تشکیل جامعه جهانی ایده آل است که در آن تمامی فرایندهای قابل کنترل توسط بشر در بهترین حالت بوده و جهان را در حالت ایده آل قرار می دهد. شرایط و فرایندهای حاکم بر این جامعه ایده آل را اینجا ببینید. 
جامعه جهانی ایده آل

راه حل های اقتصاد ایده آل

در این بخش راه حل های اقتصاد ایده آل برای رسید به حالت ایده آل برای هر بخش بطورجداگانه ارائه شده است. برای هر بخش از جامعه مسیری برای حرکت از وضعیت فعلی به وضعیت ایده آل منطبق با اصول و قوانین ایده آلیسم (بخش جامعه جهانی ایده آل) ارائه می شود. در هر بخش ابتدا وضعیت و واقعیت های فعلی در نقاط مختلف جهان بررسی شده و تناقضات با اصول و قوانین ایده آلیسم استخراج و مشکلات و ایرادات مشخص می شود و سپس حالت ایده آل ارائه شده و بهترین مسیر حرکت ممکن از وضعیت فعلی به حالت ایده آل ترسیم می شود. با توجه به گستردگی و تعداد زیاد موضوعات ، مطالب به تدریج قرار داده می شود.

سازمان اقتصاد ایده آل

سازمان اقتصاد ایده آل ، طرحی از یک سازمانی جهانی است که برای پیاده سازی جامعه جهانی ایده آل تلاش می کند. این سازمان با استفاده از راه حل های اقتصاد ایده آل تلاش می کند با تاثیر در جامعه جهانی کنونی ، جهان را در مسیر رسیدن به هدف بزرگ جامعه ایده آل جهانی سوق دهد. این سازمان هنوز تشکیل نشده است و در این بخش از وب سایت سازوکار چنین سازمانی بررسی می شود.

درباره ما

  • ایده پرداز اقتصاد ایده آل
  • مشارکت در توسعه
  • حمایت مالی از ما

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

فیسبوک : 

 

اقتصاد ایده آل مسیری روشن و مدرن برای رسیدن به جهانی ایده آل و سعادت مادی و حتی معنوی بشر است.

حمید وقاری